MENU PODMIOTOWE
  Dane Podstawowe
  Organy Spółki
       Zarząd Spółki
       Rada Nadzorcza
       Walne Zgromadzenie


MENU TEMATYCZNE
  Status Prawny
       Statut
       Przedmiot Działalności
       Regulamin Organizacyjny
       Struktura Organizacyjna
       Bilans
       Udziały w innych Spółkach


Dane Podstawowe


"DALMOR" S.A.

ul. Hryniewickiego 10, 81-340 Gdynia

NIP: 586-010-22-57, REGON: 190040621
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000020227
kapitał zakładowy 48.167.770,00 zł - pokryty w całości

Tel. +48(58) 620-09-21
Fax. +48(58) 620-28-86
e-mail: dalmor@dalmor.pl
www: www.dalmor.pl
Dalmor S.A.